Zakoni R.Srpske

Narodna Skupština RSNarodna skupština RS

Po Ustavu Republike Srpske Narodna Skupština je nadležna da mijenja Ustav,donosi zakone i druge podzakonske akte i reguliše način i postupak donošenja zakona.Usvojeni zakoni se objavljuju u Službenom glasniku Republike Srpske i na websajtu NSRS. Provjerite u ovim izvorima za izmjene i dopune zakona.

  

Zakon o Ustavnom sudu Rpublike Srpske
Zakon o Vladi RS
Zakon o republickoj upravi
Zakon o poreskoj upravi
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na
dobit
Zakon o inspekcijama u RS
Zakon o sistemu javnih sluzbi
Zakon o sudovima Republike Srpske
Zakon o pravobranilastvu RS
Zakon o advokaturi RS
Zakon o notarima
Zakon o vjestacima RS
Zakon o pravosudnom ispitu u RS
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoci
Krivicni zakon Republike Srpske
Zakon o krivicnom postupku
Zakon o suzbijanju organizovanog
i najtezih oblika privrednog kriminala
Zakon o prekrsajima RS
Zakon o javnom redu i miru
Zakon o bezbjednosti saobracaja na
putevima RS
Zakon o amnestiji prekrsaja
Zakon o stvarnim pravima

Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o poljoprivrednom zemljistu
Zakon o gradjevinskom zemljistu RS
Zakon o porezu na nepokretnosti
Zakon o eksproprijaciji
Zakon o privatizaciji drzavnih stanova
Zakon o vanparnicnom postupku
Zakon o oduz.imov.stecene izvrsenjem kriv.djela
Zakon o zastiti i postupanju sa djecom i malolj.
u krivicnom postupku
Zakon o izvrsenju krivicnih sankcija R.Srpske
Zakon o poseb. rezimu izvrsenja kazne zatvora
Zakon o policijskim sluzbenicima
Zakon o nsljedjivanju
Porodicni zakon R.Srpske
Zakon o radu
Zakon o zaposljavanju
Zakon o zaposljavanju stranih drzavljanja
i lica bez drzavljanst
Zakon o zdravstvenoj zastiti
Zakon o ovjeravanju potpisa,rukopisa i prepisa
Zakon o zastiti potrosaca u R.Srpskoj
Zakon o profesionalnoj rehab.osposobljavanju
i zaposljavanju invalida

Zakon o zastiti civilnih zrtava rata
Zakon o nedopustenom oglasavanju
Zakon o uredjenju prostora i gradjenju
Zakon o zanatsko-preduzetnickoj djelatnosti
Zakon o ugovorima o zelj.prevozu u R.Srpskoj
Zakon o predmetima opste upotrebe
Zakon o posr.u zapos.i prava za vrijeme nezap.
Zakon o ugostiteljstvu
Zakon o hrani
Zakon o regulisanju cijena
Zakon o vinu i rakiji
Zakon o lovstvu
Zakon o reproduktivnom materijalu  sumskog drveca
Zakon o ratifikaciji sporazuma o uspostavljanja
specijalnih paralelnih odnosa izmedju RS i R.Srbije
Zakon o zastiti na radu
Zakon o mirnom rjesavanju radnih sporova
Zakon o stecajnom postupku
Zakon o unutrasnjim poslovima
Zakon o penziskom i invalidskom osiguranju
Zakon o zastiti od nasilja u porodici
Zakon o socijalnoj zastiti

Zakon o privrednim drustvima
Zakon o javnim preduzecima
Zakon o prvrednoj komori RS
Zakon o preuzimanju akcionarskih drustava
Zakon o reg.poslovnih subjekata u RS
Zakon o kontroli pomoci privrednim subjektima
Zakon o izdavackoj djelatnosti
Zakon o trgovini
Zakon o visokom obrazovanju
Zakon o raseljenim licima povratnicima i izbeglicima u RS
Zakon o igrama na srec
Zakon o sticanju statusa samostalnih umjetnika
Zakon o skolovanju i stip.mladih talenata
Zakon o privatizaciji drzavnih stanova
Zakon o informacionoj bezbjednosti
Zakon o naucnoistrazivackoj djelatnosti i teh.
razvoju u Republici Srpskoj

Zakon o unutrasnjem platnom prometu
Zakon o rudarstvu
Zakon o duvanu
Zakon o zastiti od pozara
Zakon o sredstvima za zastitu bilja
Zakon o pcelarstvu
Zakon o ribarstvu
Zakon o zastiti zivotne sredine
Zakon o mineralnim djubrivima
Zakon o gradjevinskim proizvodima
Zakon o postanskim uslugama R.Srpske
Zakon o prestanku primjene zakona o koristenju 
napustene imovine

Zakon o javnim putevima
Zakon o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti
Zakon o transplantaciji ljudskih organa
Zakon o transplantaciji ljudskih tkiva i celija
Zakon o regulisanju cijena
Zakon o naknadama za vrsenje usluga premjera
i koriscenje podataka katastra nepokretnosti i
katastra zemljista
Zakon o uniji studenata Republike Srpske
Zakon o obrazovanju odraslih
Zakon o komori inzinjera poljprivrede RS
Zakon o javno-privatnom partnerstvu u RS
Zakon o elektronskom poslovanju RS
Zakon o elektronskom dokumentu RS
Zakon o volontiranju
Zakon o elektronskom potpisu RS
Zakon o elektricnoj energiji
Zakon o sumama

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s